Etiska riktlinjer för FTF Arbetsmiljö

I min yrkesroll:

- utövar jag ett professionellt arbetssätt gentemot alla uppdragsgivare och iakttar den sekretess
- som situationen kräver

- utför jag mitt arbete enligt gällande lagar och efter etiskt försvarbara principer

- lägger jag stor vikt vid att upprätthålla och utveckla min egen kompetens och utnyttjar tillgänglig
-
kunskap i yrkesutövandet för att uppnå en god kvalitet

- verkar jag för att arbetsplatser främjar god hälsa och är utvecklande för individ och verksamhet

- tar jag hänsyn till individens integritet

- bidrar jag till samverkan med andra yrkesdiscinliner för att få en helhetssyn i arbetet

- utövar jag god affärsetik


Riktlinjer antagna vid FTF riksårsmöte 2008xxxxxxxxx

 

tillbaka